นิวซิสเต็มเซอร์วิส เป็นตัวแทนจําหน่าย CATIA รายใหญ่อันดับ 1
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างเป็นทางการ
  ออกแบบและติดตั้งโปรแกรมคุณภาพจาก Dassault Systemes
เช่น CATIA, SIMULIA, ENOVIA, DELMIA
นิวซิสเต็มเซอร์วิส เป็นผู้ให้บริการ และให้คำปรึกษารายใหญ่ในประเทศไทย
  แนะนําแนวคิดวิเคราะห์ปัญหา และให้ความช่วยเหลือเพื่อตอบสนองความท้าทาย
ในอุตสาหกรรม มากว่า 29 ปี
นิวซิสเต็มเซอร์วิส เป็นศูนย์ฝึกอบรม CATIA และศูนย์สอบวัดระดับ (Education
& Certification Center) อย่างเป็นทางการ ของ Dassault Systemes

  คอร์ส ฝึกอบรม ที่จะพัฒนาทักษะและความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ทีมของคุณ

 นิวซิสเต็มเซอร์วิส เป็นตัวแทนจําหน่าย CATIA รายใหญ่อันดับ 1 ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างเป็นทางการ

ออกแบบและติดตั้งโปรแกรมคุณภาพจาก Dassault Systemes เช่น CATIA, SIMULIA, ENOVIA, DELMIA

 นิวซิสเต็มเซอร์วิส เป็นผู้ให้บริการ และให้คำปรึกษารายใหญ่ในประเทศไทย

แนะนําแนวคิดวิเคราะห์ปัญหา และให้ความช่วยเหลือเพื่อตอบสนองความท้าทายในอุตสาหกรรม มากว่า 29 ปี

 นิวซิสเต็มเซอร์วิส เป็นศูนย์ฝึกอบรม CATIA และศูนย์สอบวัดระดับ (Education & Certification Center) อย่างเป็นทางการ ของ Dassault Systemes

คอร์ส ฝึกอบรม ที่จะพัฒนาทักษะและความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ทีมของคุณ

– CATIA MECHANICAL DESIGN –

Mechanical engineers equipped with CATIA 3D Modeling tools can gain insight into key factors of quality and performance early in the product development phase. CATIA provides the platform which enables engineers to create any type of 3D assembly, for a wide range of engineering processes.

– CATIA DESIGN & STYLING –

From 3D sketching, subdivision surface, Class-A modeling to 3D printing, reverse engineering, visualization and experience, CATIA provides all the solutions for design creativity, surface excellence and product.

– CATIA 3DEXPERIENCE ON CLOUD –

CATIA on the Cloud transforms how you use and pay for design software. The Cloud removes the need for upfront hardware investment and setup costs. In minutes, your projects can be innovating with the world’s leading product design experience, while Dassault Systemes takes care of the system and data.

– SIMULIA ABAQUS FEA –

The SIMULIA Abaqus product suite offers powerful and complete solutions for both routine and sophisticated engineering problems covering a vast spectrum of industrial applications. In the automotive industry engineering work groups are able to consider full vehicle loads, dynamic vibration, multibody systems, impact/crash, nonlinear static, thermal coupling, and acoustic-structural coupling using a common model data structure and integrated solver technology.

– TRAINING –

NSS provides Classroom/On-site CATIA Training programs with certified instructors. It enables students to engage in one-on-one interaction with instructors and other students. From demonstrations to hands-on labs, classes provide a comprehensive learning experience.

– CERTIFICATION –

CATIA certification program provides customers and users with a globally valuable index for measuring their knowledge and skills against market norms and promoting their proved competency within the PLM ecosystem. NSS is authorized CATIA Certification Center in Thailand.